วิทยาการคำนวณ ชวนหรรษา

วิทยาการคำนวณ ชวนหรรษา

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1

https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/7/441414

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.3  โดย  ครูสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต

Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

LOGO NO DRINK

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามจนยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิต ต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  โดยเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด  ๓  เดือน  จะตั้งสัจจะอธิษฐาน  ลดละเลิกเหล้า  รักษาศีล  ๕  และจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.)  และองค์กรภาคีได้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ ปี  ๒๕๔๖  เป็นต้นมาพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกดื่มเหล้าตลอดไป  คณะรัฐมนตรจึงได้มีมติเมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เห็นชอบให้กำหนด  “วันเข้าพรรษา”  เป็น  “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ราชกิจกานุเบกษา, 24 สิงหาคม 2551

Print Sticker0.8_tn Sticker0.11_tn

Advertisement

ซอฟต์แวร์ประยุตก์

ศึกษาความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความหมายและการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้มากในชีวิตประจำวัน ในสำนักงาน และในกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา จำแนกตามประเภทของซอฟต์แวร์

ปฏิบัติการ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้งาน
ในกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา การทำงานในสำนักงาน และในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป และ ในกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน